Den individuelle sjælelige udvikling

Alfred Lehmann

EPUB
8,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont img Link Publisher

Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft / Sozialwissenschaften allgemein

Beschreibung

"I denne lille bog har jeg søgt at give de hovedpunkter af sjælelæren, der især vil være af betydning for opdrageren. Fremstillingens særlige formål har nærmest fået indflydelse på den større eller mindre udførlighed, hvormed de forskellige afsnit er behandlede, til dels også på stoffets ordning. Da al udvikling forudsætter øvelse, vil det være naturligt at indlede en pædagogisk psykologi med et afsnit om øvelsens virkninger og lovene for disse; derved spares mange gentagelser i den følgende fremstilling af de enkelte sjælelige fænomeners udvikling." Den danske psykolog Alfred Lehmanns bog giver et spændende billede af den psykologiske forskning i Danmark i starten af 1900-tallet. Han fokuserer i høj grad på barnets udvikling, udviklingen af den individuelle personlighed og temperament samt sanser og følelser. Alfred Lehmann (1858-1921) var en dansk psykolog og forfatter. Han arbejdede med eksperimental psykologi og forsøgte gennem en række forsøg at påvise, at psykologien var en lige så konkret videnskab som de eksakte naturvidenskaber. Han mente, mental energi kunne måles, og han opfandt selv apparater, der kunne måle anstrengelsen, som han kaldte P-energien. I 1902 blev Alfred Lehmann medlem af Videnskabernes Selskab og professor i psykologi. Alfred Lehmann udgav en lang række bøger om sine psykologiske studier og teorier samt bøger om folklore i et psykologisk perspektiv.

Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen

Schlagwörter

1910'erne, barndom, Danmark, Psykologi, personlig udvikling