Kollision

Kim Fupz Aakeson

EPUB
8,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Sprach- und Literaturwissenschaft

Beschreibung

Molly og Dolly mangler penge, og det skal gå hurtigt. Den eneste løsning er at røve en bank, men uheldigvis har de udset sig en bank med en personalechef, der ikke er det mindste bange for bankrøverier og håndvåben ... "Kollision" er et humoristisk drama om håb og undergang. Kim Fupz Aakeson (f. 1958) er en dansk forfatter. Han har skrevet bøger til både børn, unge og voksne, filmmanuskripter, dramaer og tegneserier, og han har fået tildelt indtil flere priser og legater for sit arbejde – blandt andet Kulturministeriets Børnebogspris, Statens Kunstfonds arbejdslegat, Børnebibliotekarernes Kulturpris og Gyldendals Børnebogspris.

Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Humor, Undergang, Håb, Drama, Bankrøveri