Erik Kongesøn og jarlens datter

Hans Rasmussen

EPUB
8,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

Hans Rasmussen tager os tilbage til 1000-tallets Danmark, hvor den danske Knud den Stores nevø kong Svend ligger i krig med nordmændene, der forsøger at gøre krav på den danske krone. Det vil jyderne ikke finde sig i, og efter at have valgt Svend som konge indleder de en blodig krig. Det er i disse turbulente tider, at Erik Kongesøn forelsker sig i jarlens datter, hvilket muligvis kan ændre hele slagets gang. Hans Rasmussen var en dansk forfatter, der skrev en lang række historiske romaner om Danmarks fortid.

Kundenbewertungen

Schlagwörter

kærlighed, kong Svend, krig, middelalderen, Historisk roman, 1000-tallet