Næste år i Jerusalem

Morten Thing

EPUB
8,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Geisteswissenschaften allgemein

Beschreibung

I starten af 1900-tallet levede størstedelen af verdens jødiske befolkning i Østeuropa, hvor en levende jødisk kultur udfoldede sig. "Næste år i Jerusalem" fastholder et historisk blik på jøderne for at kunne stille spørgsmålet om, hvordan en undertrykt befolkning endte som undertrykker i Israel. Bogen stiller også spørgsmålet, om Israel var løsningen på det jødiske spørgsmål, og om jøderne overhovedet er et folk. Morten Thing (f. 1945) er en dansk kulturhistoriker og forfatter, der arbejder som forskningsbibliotekar ved Roskilde Universitet. Han voksede op på Nørrebro som barn af russiske jøder. Morten Thing har udgivet flere bøger blandt andet om sin fars oplevelser som modstandsmand under besættelsen, jødisk identitet og kulturhistorie.

Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen

Schlagwörter

1900-tallet, Jøde, Israel, Østeuropa, debat