Rostjenestetaksation og adelsgods

Knud J.V. Jespersen

EPUB
8,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Geisteswissenschaften allgemein

Beschreibung

"Det var et hovedanliggende for den ældre adelshistoriske forskning at forklare, hvorfor den aristokratiske forfatning tilsyneladende uden nævneværdig modstand brød sammen i 1660, kun 12 år efter, at den med Frederik III‘s håndfæstning i 1648 syntes at have fejret sin største triumf, og da virkede så grundmuret som ingen sinde tidligere." Knud J.V. Jespersen fortæller om den danske adel i 1540-1650 og dens forpligtelser over for konge og fædreland. Han fortæller om adelsmændenes pligt til at møde op i fuld rustning og forsvare kongen, hvis nogen truede ham, og de store omvæltninger den danske adel undergik fra 1540 til 1650. Knud Jesper Vinggård Jespersen er en dansk historier og professor ved Syddansk Universitet, som har udgivet en lang række bøger om dansk historie. Han er blandt andet medlem af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets historie og Videnskabernes Selskab. Knud J.V. Jespersen har modtaget en række hædersbevisninger, heriblandt udnævnelsen til Kommandør af 1. grad af Dannebrog.

Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen

Schlagwörter

1600-tallet, monarki, Danmark, rostjeneste, Adelen, 1500-tallet