Et og andet om skuespillerens kunst

Henrik Hertz

EPUB
8,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Kunst

Beschreibung

"Et og andet om skuespillerens kunst" er en samling af den store teaterkender og dramatiker Henrik Hertz‘ artikler og anmeldelser, der ellers kun har været offentliggjort i hans eget tidsskrift. Som titlen antyder, fortæller teksterne om forskellige sider af skuespillerens arbejde og den danske teaterverden i 1800-tallet. Henrik Hertz (1797 el. 1798-1870) var en dansk digter, dramatiker og tidsskriftsredaktør. Han var en nær ven af to af datidens største teaterpersonligheder, ægteparret Johan Ludvig og Johanne Luise Heiberg. Henrik Hertz er mest kendt for komedien "Sparekassen" og den romantiske tragedie "Svend Dyrings Huus".

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Danmark, kultur, Teater, skuespil, artikler, 1800-tallet, kunst