Nico

Vagn Lundbye

EPUB
8,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

I en række prosastykker, der handler om den unge kvinde Nicos rejse til New York, går Vagn Lundbye tæt på ungdomsoprørets drømmere og fantaster. På et hotel i byen møder hun og veninderne en række af tidens kunstnere, skuespillere og musikere og begynder snart at eksperimentere med bevidsthedsudvidende stoffer. Vagn Lundbye (1933-2016) var en dansk forfatter. Han debuterede i 1964 med novellen "En af disse" i tidsskriftet Vindrose og udgav to år efter romanen "Signalement". Siden skrev han både romaner, noveller, digte og rejseskildringer. Lundbye har modtaget flere priser for sit forfatterskab, blandt andet Kritikerprisen, Oehlenschlägers Mindelegat, Beatriceprisen og Det Danske Akademis Store Pris.

Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Stoffer, Musikere, Ungdomsoprøret, 1960'erne, Kunstere, New York