Institutionernes tyranni

Bertel Haarder

EPUB
8,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont img Link Publisher

Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft / Sozialwissenschaften allgemein

Beschreibung

"Institutionernes tyranni" er Bertel Haarders opråb mod 1970‘ernes voksende afhængighed af og prioritering af forskellige offentlige institutioner. Han beskriver, hvordan institutionerne griber ind i individets frihed og privilegier, og hvor svært det er at nedlægge en institution, når man først har besluttet, at den er nødvendig. Bogens forskellige perspektiver på det danske samfund bliver ved med at være relevante i det nye årtusind. Bertel Haarder (f. 1944) er en dansk politiker og forfatter. Han har siddet i Folketinget og Europa-Parlamentet for Venstre i en lang årrække. Bertel Haarder har af flere omgange været minister blandt andet undervisnings- og forskningsminister og integrationsminister. Han er uddannet cand.scient.pol. og har udgivet flere bøger om dansk politik og samfund.

Kundenbewertungen

Schlagwörter

debat, samfund, Politik, Danmark, den offentlige sektor, velfærd, 1970'erne