Lille land, hvad nu?

Bertel Haarder

EPUB
8,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont img Link Publisher

Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft / Sozialwissenschaften allgemein

Beschreibung

"Den danske velfærdsmodel har ‘sejret ad helvede til‘ og er blevet en klods om benet på velfærden. Den er gået langt ud over, hvad hensynet til ligheden kan begrunde. Den er blevet invaderet af de velbjærgede og deres børn, og den skæmmes af stivhed, spild og velfærdstab, fordi folk ikke selv får lov at administrere velfærden. Den øger tilmed arbejdsløsheden." Bertel Haarder langer kraftigt ud efter de ting, han mener, er med til at forpurre Danmarks forhold til omverdenen og sin egen stræben efter velfærd. Det er denne stræben, der en dag vil blive velfærdsstatens undergang, hvis ikke der rettes op på tilstanden i det, Bertel Haarder kalder "Tornerose-Danmark". Bertel Haarder (f. 1944) er en dansk politiker og forfatter. Han har siddet i Folketinget og Europa-Parlamentet for Venstre i en lang årrække. Bertel Haarder har af flere omgange været minister blandt andet undervisnings- og forskningsminister og integrationsminister. Han er uddannet cand.scient.pol. og har udgivet flere bøger om dansk politik og samfund.

Kundenbewertungen

Schlagwörter

velfærdsstaten, debat, Danmark, Politik, samfund, 1990'erne