Ruter knekt

Bertil Cleve

EPUB
ca. 4,42
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus ebooks-center.de
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

SAGA Egmont img Link Publisher

Beschreibung

Detektiv Henry Rells avnjuter en lugn kväll i sitt tjänsterum i en lugn del av Stockholm. Hans arbetsro avbryts plötsligt av en knack på dörren. Utanför står storlöparen Reider Braun, och han har en historia att berätta.En mystisk man sprang in i honom kvällen innan. Braun tänkte inte mer på saken och gick hem, men när han kände efter i sin rockficka hittar han något. En kortlek.Detta är inledningen på en en spännande mordgåta, och detektiv Henry Rells är rätt man för jobbet.-

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel in dieser Kategorie

Kundenbewertungen