Kämppikseni leikkikalu - eroottinen novelli

Sarah Skov

EPUB
ca. 1,24
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont Finnish img Link Publisher

Belletristik / Gegenwartsliteratur (ab 1945)

Beschreibung

Jaoin asunnon kämppikseni Lisan kanssa. Hän on hoikka ja kaunis, mutta ei perinteisellä tavalla, vaan hänessä on särmää ja luonnetta. Lisa kiehtoi minua, hänen tapansa liikkua, hänen leveä hymynsä ja keveä naurunsa. Eräänä aamuna ollessani yksin asunnossa löysin sattumalta leikkikalun Lisan sängystä. Hänen nesteensä kiilsivät vielä valkoisina sen pinnalla. Tiesin tekeväni väärin, mutta halusin niin kovasti maistaa hänet. Varovasti aloin lipoa kielelläni sileää pintaa. Hänen makunsa kiihotti minua ja herätti himon saada enemmän...Novelli on julkaistu yhteistyössä ruotsalaisen elokuvatuottajan Erika Lustin kanssa. Hänen tavoitteenaan on kuvata ihmisen luonnetta ja moninaisuutta kertomuksilla intohimosta, läheisyydestä, rakkaudesta ja halusta yhdistämällä vahvoja tarinoita ja eroottisia hupailuja.-

Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen