Kwiat lotosu

Rodziewiczowna Maria Rodziewiczowna

EPUB
ca. 2,33
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont International img Link Publisher

Beschreibung

Przystojny, mlody student medycyny, Rafal Radwan, mimo swojej eleganckiej aparycji, jest pozbawionym uczuc cynikiem. W oczach gimnazjalistki Leonki pozostaje jednak nieskazitelny. Niespodziewanie Rafal postanawia rzucic studia i wyrusza w podroz po calym swiecie. Wypelnia go zadza przygod i wyzwan. Gdy po osmiu latach tulaczki wraca do Polski, spotyka Leonke, ktora wyrosla na piekna kobiete. Oboje zmienili sie nie do poznania. Czy miedzy bohaterami zawiaze sie nic romansu?

Weitere Titel von diesem Autor
Rodziewiczowna Maria Rodziewiczowna
Rodziewiczowna Maria Rodziewiczowna
Rodziewiczowna Maria Rodziewiczowna
Rodziewiczowna Maria Rodziewiczowna
Rodziewiczowna Maria Rodziewiczowna
Rodziewiczowna Maria Rodziewiczowna
Rodziewiczowna Maria Rodziewiczowna
Rodziewiczowna Maria Rodziewiczowna
Rodziewiczowna Maria Rodziewiczowna
Ona
Rodziewiczowna Maria Rodziewiczowna
Rodziewiczowna Maria Rodziewiczowna
Rodziewiczowna Maria Rodziewiczowna
Rodziewiczowna Maria Rodziewiczowna
Rodziewiczowna Maria Rodziewiczowna
Rodziewiczowna Maria Rodziewiczowna
Rodziewiczowna Maria Rodziewiczowna
Rodziewiczowna Maria Rodziewiczowna
Rodziewiczowna Maria Rodziewiczowna
Rodziewiczowna Maria Rodziewiczowna
Weitere Titel zum gleichen Preis

Kundenbewertungen