Vilda söker nytt hem

Anna Holmstrom Degerman

EPUB
ca. 6,94
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus ebooks-center.de
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

SAGA Egmont img Link Publisher

Kinder- und Jugendbücher / Jugendbücher ab 12 Jahre

Beschreibung

Tindra vill inget hellre än att ha en egen hund. Hon vet flera andra i sin egen ålder som har hund, så varför skulle inte hon kunna få en också? Samtidigt börjar hennes tonårssyster Vilda bli riktigt jobbig. Och när Tindra faktiskt lyckas övertyga deras föräldrar om att hon kan ta hand om en hund så blir hon utsatt för sabotage! Vilda förstör alltihop! Nu måste Tindra försöka rätta till situationen. Men hur ska hon göra egentligen? -

Weitere Titel von diesem Autor
Anna Holmstrom Degerman
Anna Holmstrom Degerman
Anna Holmstrom Degerman
Anna Holmstrom Degerman
Anna Holmstrom Degerman
Anna Holmstrom Degerman
Anna Holmstrom Degerman
Anna Holmstrom Degerman

Kundenbewertungen