Irma

Hannikainen Liisa Hannikainen

EPUB
ca. 8,24
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont Finnish img Link Publisher

Beschreibung

Irmalla ei ole muuta omaa kuin lapsi. Huone on toisten nurkissa ja valmiiksi kalustettu. Lapsen isa lahti aikoja sitten ja jatti jalkeensa loppumattoman kaipauksen. Viikot kuluvat vanhuksia hoitaen. Paiva paivalta Irman mieli vajoaa syvemmalle ja syvemmalle mustuuteen. Han ei paase yli pettymyksesta elamaa kohtaan - han oli odottanut jotakin aivan toisenlaista. Vaan mita han voi enaa tehda? Voiko elaman suuntaa enaa muuttaa? "e;Irma"e; on raadollinen romaani masennuksesta ja rakkauden kaipuusta. Kirjailija Liisa Hnnikinen (s. 1943) on tyskennellyt mys toimittajana. Hn julkaisi esikoisromaaninsa "e;Polkkapari"e; vuonna 1971. Jo vuonna 1972 hn sai Valtion kirjallisuuspalkinnon romaanilla "e;Sin olet nuori"e;.

Weitere Titel von diesem Autor
Hannikainen Liisa Hannikainen
Hannikainen Liisa Hannikainen
Hannikainen Liisa Hannikainen
Hannikainen Liisa Hannikainen
Hannikainen Liisa Hannikainen
Hannikainen Liisa Hannikainen
Hannikainen Liisa Hannikainen
Hannikainen Liisa Hannikainen
Hannikainen Liisa Hannikainen
Hannikainen Liisa Hannikainen
Hannikainen Liisa Hannikainen
Hannikainen Liisa Hannikainen
Hannikainen Liisa Hannikainen
Hannikainen Liisa Hannikainen
Hannikainen Liisa Hannikainen
Hannikainen Liisa Hannikainen
Hannikainen Liisa Hannikainen
Hannikainen Liisa Hannikainen
Hannikainen Liisa Hannikainen
Hannikainen Liisa Hannikainen
Weitere Titel in dieser Kategorie

Kundenbewertungen