I skuggan av berget

Cannie Moller

EPUB
ca. 6,94
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus ebooks-center.de
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

SAGA Egmont img Link Publisher

Kinder- und Jugendbücher / Jugendbücher ab 12 Jahre

Beschreibung

Tom vet att hans föräldrar kommer bli besvikna på honom, men han kan inte hålla sig. Han kan bara inte sluta stjäla. För att slippa se föräldrarnas besvikelse, beslutar sig Tom för att fly hemifrån. Under flykten kommer han inte vara ensam, eftersom han får sällskap av Lisa, en sexårig flicka som han träffat på lekplatsen. Dock får flykten ett kortvarigt liv, då Lisas mammas oro gör att man bildar en skallgångskedja för att leta rätt på dom. När de väl blir upphittade, vet Toms föräldrar att det inte längre går att undvika problemet. Något måste göras för att sätta stop på sonens rebelliska beteende. Pappa John bestämmer att han och Tom ska åka till fjällen, för att tillsammans bestiga Kebnekaise. Fjällvandringen kommer att ha en uppvaknande effekt för hela familjen, framförallt när det oförutsedda sker. John försvinner och inte ens fjällräddningen tycks kunna hitta honom. Tom orkar inte längre sitta och titta på. Han måste hitta pappa!-

Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen