Silmukorven nuori Epra

Kaarle Halme

EPUB
ca. 11,21
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus ebooks-center.de
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

SAGA Egmont img Link Publisher

Belletristik / Gegenwartsliteratur (ab 1945)

Beschreibung

Kiehtova romaani miehestä, joka haluaa muuttaa asumaan korpeen. Silmukorven nuori Epra on uuden edessä. Kun sisko menee naimisiin, Silmukorven isännöinti siirtyy siskon vävylle. Epra ei kuitenkaan ole ihan varma, mihin hän itse sen jälkeen siirtyy. Mihin hän pystyttäisi oman töllinsä? Syvemmälle korpeen, ehkä? Metsä ja luonto kiehtovat nuorta miestä. Vaan mitä muuta Epralla mahtaakaan olla edessä? Löytyykö hänelle kumppani, joka on valmis jakamaan unelman korven keskellä asumisesta?Silmukorven nuori Epra on Kaarle Halmeen romaani vuodelta 1925.-

Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen