img Leseprobe Leseprobe

Skæbnens linjer

L.N. Clausen Toft

EPUB
7,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

Charlotte, 42-årig forlagsredaktør, er fraskilt og frustreret. Sex oplever hun kun i fantasierne om den lystne MILF Candy fra forlagets erotiske succesroman af samme navn. Alt det ændrer sig, da praktikanten Jonathan sætter Charlottes liv på den anden ende. Begæret er gensidigt, og til kollegernes åbenlyse begejstring kaster Charlotte sig ud i en lidenskabelig affære med den unge tilbeder. Sammen oplever de en rus af lyst og lykke. Men intet varer evigt. Jonathans galante far Christian melder sig på banen, og konfronteret med det svære valg mellem far og søn forstår Charlotte, at skæbnen for længst har mejslet sine linjer ind i mændenes anatomi. Linjerne står tydeligst frem, når hun tænder mændene, og fingernem som Charlotte er blevet, spilder hun ingen chance for at aflæse dem.

Weitere Titel von diesem Autor
L.N. Clausen Toft
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Fury of the Mountain Man
William W. Johnstone
Cover Blood of the Mountain Man
William W. Johnstone
Cover Matamoros
James Kahn
Cover Լեւոն Շանթ. Երկրեր/ Levon Shant: works
Նուէր Վիրաբեան/Nver Virabyan
Cover Old Food
Ed Atkins
Cover Deathly Affair
Leigh Russell
Cover The Marshal
Zimbell House Anthology
Cover Anne of Green Gables
Lucy Maud Montgomery
Cover The Memo
Robert W. McBride
Cover The Great Gatsby
Francis Scott Key Fitzgerald
Cover Traumschaum und Sternenstaub
Dr. med. Harald Forst

Kundenbewertungen

Schlagwörter

erotik, MILF, begær, Cougar, sex