img Leseprobe Leseprobe

Ny oversættelse af søndagens prædiketekst

Bind 2 - 2. tekstrække

Jørn Balle Larsen

EPUB
2,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Religion/Theologie

Beschreibung

Bogen indeholder en ny oversættelse af prædiketeksterne til 2. tekstrække, som de bruges i folkekirken. Det er en funktionel (dynamisk) ækvivalent oversættelse. Et forsøg på en idiomatisk gengivelse af teksterne på dansk med en kanonisk eksegese som fortolkninsplatform.

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover A Father's Stories For His Children
PhD Robert Darrol Shanks Jr.
Cover Being the Way
D.R.S Rev. Patrick McAndrew
Cover Poetry in Motion
Raymond Quattlebaum
Cover Empowered to Win!
Allison G. Daniels
Cover WHERE SHEEP MAY SAFELY GRAZE
Phyllis Staton Campbell

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Søndagens prædiketekster, 2. tekstrække