img Leseprobe Leseprobe

Den sorte flodbølge

og andre fortællinger

Henrik Stamer Hedin

EPUB
7,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

Et oprør i en afrikansk mineby får de hvide indbyggere til at flygte i tusindtal for den sorte flodbølge, indtil oprøret bliver slået ned af franske fremmedlegionærer. Bogens otte fortællinger skildrer, hvordan de forskellige befolkningslag, hvide og sorte, oplever oprøret som deltagere, tilskuere eller ofre. I den sidste fortælling bliver de samme fremmedlegionærer sat ind mod en anden sort flodbølge, da en supertanker går på grund og springer læk ud for en fransk strand.

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Heart Chimes
Denise Janette Bruneau
Cover Known By Heart
Ellen Prentiss Campbell
Cover Lying Bastard
Clint Margrave
Cover Daisy
J P Henderson
Cover Jolts
Fernando Sdrigotti
Cover All the Wrong People
Michael Grothaus
Cover Siddhartha
Hermann Hesse
Cover La città del vizio
Bevilacqua Angela
Cover Save the Tomatoes for Packy
Jr. Daniel A. Doherty
Cover Pearls of Winter
Lisa J. Jisa

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Racekonflikt, forurening, revolution