img Leseprobe Leseprobe

Justitsmordet i Egebæksvang

Allan Vendeldorf

EPUB
25,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft / Sonstiges

Beschreibung

En sommerdag i 1975 blev en 56-årig kvinde brutalt dræbt i en nordsjællandsk skov. Fire mænd var interessante for efterforskningen. Den rutinemæssigt mest oplagte mulighed havde intet alibi for dagen. En anden, som senere blev kendt som Danmarks største seriemorder, var set på gerningsstedet, men blev på forhånd udelukket fra sagen. En tredje var set forvirret løbe ud ad skoven nær det sted, hvor der blev fundet en blodig skjorte, men han blev aldrig efterforsket. Den fjerde havde et helt igennem vidnefast alibi; han blev til gengæld idømt 16 års fængsel for en voldtægt, som aldrig havde fundet sted, og for drabet, som han teknisk set og indiciemæssigt umuligt kunne havde begået. Under arbejdet har forfatteren haft ubegrænset aktindsigt i sagen og ført samtaler med 'nye' som gamle vidner.

Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen

Schlagwörter

drab, Egebæksvang, Espergærde, Justitsmord, Brølling