img Leseprobe Leseprobe

Beton

En kunsthåndværkers guide

Anders Høyer Toft

EPUB
11,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Kunst

Beschreibung

BETON - En kunsthåndværkers guide er en bog for dig, der gerne vil se, hvordan jeg fremstiller mine betongenstande. Gennem bogens fire hoveddele: Beton, Form, Støbning og Finish gennemgår jeg mine arbejdsmetoder. Jeg deler ud af egne erfaringer og gode råd, jeg har opsamlet gennem flere års arbejde med beton. Der er eksempelvis vejledning i blanding af egen beton, fremstilling af forme i silikone osv. Altså praktiske råd der kan spare en nybegynder for megen besvær.

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Art Equals Happiness
Bernadette Mary Meyers
Cover Moss
Ulrica Nordström
Cover Dreaming In Color
Kailey (Willow) McDaniel
Cover New Horizons
Shirin Sahba
Cover The Wing Reader
Brooke Smith
Cover Streampunks
Robert Kyncl

Kundenbewertungen

Schlagwörter

design, Formbygning, Betonmøbler, kunsthåndværk, Støbning