img Leseprobe Leseprobe

Gennem billedernes spejl

Maleren Arne Haugen Sorensen

Lise Gotfredsen

EPUB
ca. 24,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Aarhus University Press img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Kunst

Beschreibung

Maleren og grafikeren Arne Haugen Sorensen har udviklet sig til at blive en af Danmarks mest vAerdsatte kunstnere. Med sine farvestAerke figurative malerier og karakteristiske kirkeudsmykninger har han formaet at appellere stAerkt bade til kunstkritikeren og det bredere publikum. I denne bog med smukke farvegengivelser af 70 af Haugen Sorensens kendte og mindre kendte vAerker tegner kunsthistorikeren Lise Gotfredsen et helt nyt billede af Haugen Sorensens kunst. Lise Gotfredsen sAetter spot pa to afgorende perioder i malerens liv og kunstneriske udvikling - de forste 28 ar fra 1932 til 1960 og arene i Spanien fra 1981 til 2000. Det demonstreres, at der i kunstnerens liv og virke findes en rod trad, der forer frem mod de modne vAerker og deres fantastiske syner med indblik i menneskets dunkle sider og tilvAerelsens absurditeter. Haugen Sorensens forskelligartede kunst kan anskues som eksperimenter, der har bragt ham frem til - eller tilbage til - en rAekke af den europAeiske kunsts klassiske temaer. Lise Gotfredsen behandler indgaende nogle af disse temaer i Haugen Sorensens vAerker, bl.a. Leda og svanen, boddel og offer, korsfAestelsen - og det tilbagevendende tema hos Haugen Sorensen: vandringsmanden. Gennem billedernes spejl er dermed pa en gang en oversigt over Arne Haugen Sorensens kunstneriske produktion helt frem til 2005 og en tematisk introduktion til kunstnerens helt specielle billedunivers.

Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Art & Art History