img Leseprobe Leseprobe

Læremidler uden grænser

Sprogforum 59

Karen Risager (Hrsg.), Annette Sondergaard Gregersen (Hrsg.), Birte Dahlgreen (Hrsg.), Annegret Friedrichsen (Hrsg.), Bergthora Kristjansdottir (Hrsg.), Karen Lund (Hrsg.)

EPUB
ca. 20,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus ebooks-center.de
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Aarhus University Press img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Sprach- und Literaturwissenschaft

Beschreibung

GrAenserne for lAeremidler sprAenges i disse ar. Vi oplever en semiotisk bolge, der har vAeret i gang i artier. Den traditionelle lAerebog med tekster og billeder er gradvist blevet suppleret med materiel praksis. Vi er midt i en omfattende digitalisering af hverdagsliv, kultur og samfund, og det prAeger ogsa skolen.Forlag og mediekoncerner supplerer eller erstatter den trykte lAerebog med e- og i-boger. Desuden findes der mangfoldige muligheder for at elever, kursister og lAerere kan kommunikere aktivt med hinanden og andre uden for skoleverdenen pa tvAers af nationale grAenser, hvor de selv kan lave selvstAendige produktioner via internettet og de sociale medier med brug af forskellige platforme.Denne udvikling betyder at mange lAeremidler ikke er didaktiseret til umiddelbar anvendelse i selve undervisningen; det bliver lAererens opgave at foretage en didaktisering forud for undervisningen eller i samarbejde med eleverne. Artiklerne i dette nummer viser bade de mange nye muligheder, der tilbyder sig, sprogligt, kulturelt og pAedagogisk, og der er bud pa analytiske og kritiske tilgange til vurdering og brug af lAeremidler i undervisningen.

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Education