img Leseprobe Leseprobe

Pa sporet af banevogteren

Et ikonisk maleri fra 1884

Dorte Fogh, Henry Nielsen

PDF
ca. 24,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Aarhus University Press img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Kunst

Beschreibung

Farverne er usande (...), og Tegningen er ikke videre solid, skrev Politikens anmelder i 1884 om L.A. Rings maleri Banevogteren. To ar senere blev det solgt pa auktion for 75,- kroner og hang uset i en lejlighed i Kobenhavn indtil 1951. I dag er maleriet et af de mest anerkendte danske kunstvAerker fra sidste halvdel af 1800-tallet. Trods maleriets ikoniske status star en rAekke sporgsmal alligevel ubesvarede hen.I Pa sporet af banevogteren. Et ikonisk maleri fra 1884 rejser lektor emeritus i teknologihistorie Henry Nielsen og tidligere lektor i billedkunst Dorte Fogh tilbage til byen Ring for at optrevle maleriets usAedvanlige historie og fa svar pa deres sporgsmal. Undervejs gor de holdt ikke kun ved det frembrusende damptog og banevogteren. De standser ogsa ved maleriets receptionshistorie, ved Rings sandhedssogen og ved jernbanens kulturhistoriske betydning. Maleriet bliver dermed forfatternes afsAet for en fortAelling om land, by, brud og forandringer i 1800-tallets Danmark.

Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Art & Art History