img Leseprobe Leseprobe

Verdens bedste bestsellers

Louise Svanholm

PDF
ca. 42,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus ebooks-center.de
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Aarhus University Press img Link Publisher

Belletristik / Essays, Feuilleton, Literaturkritik, Interviews

Beschreibung

Perversiteter med Sukkertang og adelig Dame-Te. Berlingske Tidende lagde ikke fingrene imellem, da avisen i 1935 anmeldte Karen Blixens best-seller Syv fantastiske fortAellinger. Blixens vAerk voksede sig imidlertid stort og blev en klassiker, mens andre samtidige kanoniserede vAerker rog ud i glemslen. Bestselleren har ry for at vAere litteraturens fastfood, alt for flygtig og uden den nAering, der kendetegner klassikeren og mestervAerket. Men det blakkede ry er ikke hele historien. Den meget populAere roman kan vende op og ned ikke bare pa de gAengse opfattelser af kvalitet og forgAengelighed, men ogsa pa forstaelsen af identitet og klassetilhorsforhold.Verdens bedste bestsellers handler om litteratur, der udfordrer tidens tankesAet og folelsesverdener. LAes om den poetiske Werther, den tragiske Emma Bovary, de heltemodige hobbitter Frodo og Sam og syv andre fortAellinger, der fra arene omkring den franske revolution til nu har delt vandene og samlet lAeserne over det meste af den vestlige verden.

Weitere Titel in dieser Kategorie
Cover Genbesøgt
Dan Ringgaard
Cover Chaplins pind
Dan Ringgaard
Cover Verdenslitteraturer
Tore Rye Andersen
Cover 50 værker
Jakob Ladegaard
Cover Kjærstad
Rikke Andersen Kraglund
Cover Sydhavsøen
Frits Andersen
Cover Fiktion
Simona Zetterberg Gjerlevsen
Cover Ellen Dahl
Morten Vilhelm Keller
Cover Nye franske verdener
Mads Anders Baggesgaard
Cover Staten
Helge Jordheim
Cover Verden på fransk
Steen Bille Jørgensen
Cover Hamsuns sultekunstner
Peer E. Sørensen
Cover Hamsuns sultekunstner
Peer E. Sørensen
Cover Litteratur
Dan Ringgaard
Cover Verden. Fra Columbus til Napoleon
Nexø, Tue Andersen Nexø
Cover K&K 116
Dahl Christian
Cover K&K 115
Nielsen Henrik Skov
Cover Moderne dannelse
Birgit Eriksson
Cover Bogen og folket
Jakob Ladegaard

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Literary Studies