img Leseprobe Leseprobe

Tysk og fransk fra grundskole til universitet

Sprogundervisning i et lAengdeperspektiv

Christina Blach, Hanne Leth Andersen

PDF
ca. 34,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus ebooks-center.de
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Aarhus University Press img Link Publisher

Schule und Lernen / Schulbücher Allgemeinbildende Schulen

Beschreibung

Af Hanne Leth Andersen og Christina BlachTysk og fransk fra grundskole til universitet giver ny indsigt i, hvordan sprogundervisningen i tysk og fransk opleves af elever og studerende: deres opfattelse og forstaelse af undervisningens mal, metoder og aktiviteter.Mal og anbefalinger fra lAereplaner og vejledninger sammenholdes med forskningsbaseret viden om sprogtilegnelse og med elevers, studerendes og underviseres oplevelse af undervisningen.Det overordnede mal for elever som for studerende er evnen til at kommunikere mundtligt. SprogfAerdigheden er for dem en absolut kerne i sprogstudierne, mens de ikke umiddelbart forbinder kommunikation med kultur og samfund.Bogen henvender sig til undervisere, uddannelsesansvarlige, ledere og politikere. Den udgor et konkret udgangspunkt for at skabe udvikling inden for sprogundervisningen i Danmark i dag. * Sprogundervisningens metoder i dag* Elevernes opfattelse af hvad sprog er* Elevernes opfattelse af grammatik og sproglig viden* Elevernes dromme og forestillinger om sprogundervisning* Elevernes tanker om sprogtilegnelsesstrategier:Hvordan lAerer man sprog?* Elevernes opfattelse af kulturens rolle i sprogundervisningen* Sprogstuderendes opfattelse af mal med sproguddannelserne.

Weitere Titel in dieser Kategorie

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Education