img Leseprobe Leseprobe

A Treisprezecea Aniversare A Lui Megan

Un Ghid Spiritual, Un Tigru Fantomă Și O Mamă Înfricoșătoare!

Owen Jones

EPUB
ca. 2,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Tektime img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

„A treisprezecea aniversare a lui Megan” este al doilea volum din cele douăzeci și trei ale seriei Megan. Este ziua de naștere a lui Megan, o adolescentă cu puteri psihice, iar pentru a celebra intrarea ei în adolescență, părinții ei organizează o mare petrecere pentru ea. Familia și prietenii sunt invitați la această importantă ocazie unde eroul ei DJ-ul local Jack Hammer va pune muzică. Se întreabă dac cineva va observa uriașul său tigru siberian Grrr, însă nu ia în calcul că va întâlni un străin chipeș. Seria Megan se adresează persoanelor de orice vârstă care sunt interesate de abilitățile psihice.

Kundenbewertungen

Schlagwörter

spiritualism, petrecere de ziua de naștere a adolescenților, paranormal, karma, viață după moarte, supranatural