Hardlopen

Biomechanica en inspanningsfysiologie praktisch toegepast

Frans Bosch, Ronald Klomp

PDF
ca. 89,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Bohn Stafleu van Loghum img Link Publisher

Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik / Klinische Fächer

Beschreibung

Dit boek biedt de nieuwste inzichten op het gebied van looptraining.Aan de orde komen innovatieve trainingsconcepten die gebaseerd zijn op recent wetenschappelijk onderzoek en op uitgebreide kennis van de trainingspraktijk.Looptrainers, fysiotherapeuten, leraren lichamelijke opvoeding en hardlopers kunnen hun voordeel doen met deze publicatie.Vanuit biomechanisch en inspanningsfysiologisch perspectief worden onderwerpen als looptechniek, energieleverantie, adaptatie en krachttraining behandeld. Recente wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar de trainingspraktijk.In deze tweede, herziene druk zijn allerlei aspecten van looptraining tot in detail uitgewerkt. Talrijke illustraties en foto's verhelderen de uiteenzettingen over lopen op hoge snelheid, loopscholing en krachttraining.

Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Atmen - Atemhilfen
Wolfgang Oczenski
Cover Atmen - Atemhilfen
Wolfgang Oczenski
Cover Clinical Medical Ethics
Laura Weiss Roberts
Cover Kopfschmerzen
Hans Christoph Diener
Cover Kopfschmerzen
Hans Christoph Diener
Cover Allergologie
Werner Heppt
Cover Facharztprüfung Urologie
Hans-Ulrich Schmelz
Cover Facharztprüfung Urologie
Hans-Ulrich Schmelz

Kundenbewertungen

Schlagwörter

looptraining, hardlopen, trainingsconcepten, biomechanica, inspanningsfysiologie