Focus op familie bij de behandeling van psychiatrische problematiek

Wiepke Cahn

PDF
ca. 22,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Bohn Stafleu van Loghum img Link Publisher

Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik / Klinische Fächer

Beschreibung

Dit boek is een pleidooi voor professionals in de ggz om ook te focussen op de familie van patiënten. De omgeving van de patiënt heeft complicaties immers vaak eerder in de gaten dan de behandelaar of de patiënt zelf. Bovendien: ook de batterijen van familieleden of mantelzorgers raken op gezette tijden uitgeput. En ook hen treft in de loop der tijd natuurlijk comorbiditeit. Daar ligt een verantwoordelijkheid voor de ggz. Focus op familie helpt hulpverleners te kijken met dubbelfocus: één brandpunt zoekt de patiënt en een tweede de familie. Dat helpt om de aard en de impact van een situatie daadwerkelijk te doorgronden. Hulpverleners en familie hebben een gezamenlijke missie, en zijn beiden deskundig. Als er mensen competent zijn als het om hun kwetsbare naaste gaat, is het immers de familie wel. 

Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Kindernotfall-ABC
Florian Hoffmann
Cover Veiligheid in de ggz
Alette Kleinsman
Cover Angstfrei tauchen
Mercedes Huscsava
Cover Chronischer Schmerz
Martina Sendera
Cover S3-Leitlinie Zwangsstörungen
Cathleen Muche-Borowski

Kundenbewertungen

Schlagwörter

psychiatrische problematiek, psychiatrie, regiebehandelaar, psycho-educatie, DSM-5, GGZ, mantelzorg, naastenzorg, behandelplan