img Leseprobe Leseprobe

Inga oskyldiga får drabbas

Jonas Dandanell

EPUB
4,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Belletristik / Krimis, Thriller, Spionage

Beschreibung

September 2004. Kriminalinspektör Rolf Bengtssons civila polisbil var i ilfart på väg ut från centrala Göteborg, i riktning mot hans hem i Mölndal. Ett larm med situationskoden 38 och adressen Ponnygatan hade gått ut i radioområde 1 och han fruktade det värsta. Trerumslägenheten på Ponnygatan delade han med sin livspartner Anita och han kände i magen att något hemskt hade skett. Han fruktade för sin sambos liv och ökade farten, på gränsen till okontrollerbart. Boken skildrar den erfarna och numera medelålders polisen Rolf Bengtsson och hans kamp mot den både sig själv och den undre världen. Handlingen utspelar sig delvis i Göteborg men även i Bergen Norge.

Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Double Exposition
Paul François Husson
Cover La mort est dans l'pré
Paul François Husson
Cover Fatalement
Les Éditions Desplanques
Cover Le Mystérieux Bunker sous Tchernobyl
Jose Miguel Rodriguez Calvo
Cover Yellowhammer
James Henry
Cover Le grand Ski-lift
anton soliman
Cover LE RENDEZ-VOUS
Jose Miguel Rodriguez Calvo
Cover Between the Lies
Michelle Adams
Cover Summerwine
Christian Jesch
Cover Serpentin
Alauda Roth

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Bergen, polis, Deckare, Motorcykelgäng, Göteborg