img Leseprobe Leseprobe

Mon Tresor

Emil Karheiding

EPUB
7,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

I juni 1718 har Karl XII sin stab samlad i Strömstad. Samtidigt som trupperna förbereder sig för att gå in över gränsen till Norge planerar kungen för nästa steg - att invadera Skottland. Men för en sådan operation behövs mer resurser än vad han har tillgång till. Lösningen kommer med de två kaptener som i största hemlighet har rest från Madagaskar till Bohuslän. Han väljer att kalla dem kaptener eller herrarna av den Madagaskarianska societeten. Ingen vill ta det riktiga ordet i mun - sjörövare. MON TRÉSOR är historien om den unge officeren Peter Otterqvarn som ovetande om expeditionens egentliga syfte beordras med på resan mot den blivande svenska kolonin på Madagaskar. Ett uppdrag dömt att misslyckas. Samtidigt är det historien om Peters nästan tre hundra år yngre släkting, som i tomrummet efter ett brustet förhållande bestämmer sig för att ta reda på innebörden av de kryptiska symbolerna under locket på asken. De morfar kallade sjörövarnas hemliga kod.

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Sarah Jane
James Sallis
Cover Still Come Home
Katey Schultz
Cover Trial By Family
Roselee Blooston
Cover Halo: Oblivion
Troy Denning
Cover The Fallen
Carlos Manuel Álvarez
Cover THEN SINGS MY SOUL
DOREEN L. HATTON
Cover The Gathering
F.R. Rivers
Cover The Indenturing
Malkin Jamali
Cover The Alpha Wife
Ilse Becker-Taylor
Cover Life Raft
Paula Ashcraft
Cover Das letzte Sextett
Gerd Johann Teebken
Cover Ascendancy
Miss Irene Clearmont
Cover In Crimson
Miss Irene Clearmont
Cover From Behind a Mask of Ennui
Miss Irene Clearmont
Cover Corrective Therapy
Miss Irene Clearmont
Cover Female Principals
Miss Irene Clearmont
Cover Fourth Wall
Miss Irene Clearmont
Cover Klara's Kingdom
Miss Irene Clearmont
Cover Honey Trap
Miss Irene Clearmont
Cover Star
Kenneth Bowmer

Kundenbewertungen

Schlagwörter

pirater, krypto, sjörövare, madagaskar, Karl XII