img Leseprobe Leseprobe

Tegelkrona och skönheten

En roman

Kaj Bernhard Genell

EPUB
4,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Belletristik / Krimis, Thriller, Spionage

Beschreibung

Edward Tegelkrona skall åka till sin syster med några krukväxter, men han blir uppehållen i trappan. En dörr står på glänt i bottenvåningen. Inifrån hörs en man gråta. Edward går in och ser en naken flicka strypt på en säng. Invid på knä syns en ung man som gråter... Med ens känner Edward igen den döda flickan. Men vad har hänt? Romanen är som spänningsroman både realistisk, romantisk och burleskt fantastisk.

Weitere Titel von diesem Autor
Kaj Bernhard Genell
Kaj Bernhard Genell
Kaj Bernhard Genell
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Ekstase
Symone Hengy
Cover The Irish Fiasco
Geoff Quaife
Cover Il portone rosso
Alessandra Piccinini
Cover Julie Faun
F. Denom
Cover Tod eines Lehrers
Sandro Pessina
Cover My Second Life
Vincenzo Pignetti Activist
Cover The Touch
Osagie Bill Aigbogun
Cover Ma Second Vie
Vincent P.
Cover AMBRE & MAC
Damien Claire
Cover Schlangen-Grab
Jeff Sailor

Kundenbewertungen

Schlagwörter

mänsklig interaktion, burlesk, Göteborg, mordgåta, Spänningsroman