img Leseprobe Leseprobe

Grälrepubliken

Lars Edqvist

EPUB
9,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

Grälrepubliken är en dystopi som utspelar sig i Göteborg under våren och sommaren år 2030. Både staden och riket styrs av nynazister, vilket gör att mycket har blivit annorlunda i människornas liv. Huvudpersonerna i boken är griniga gubbar i olika åldrar, Gabriel, Glenn och Göte. De råkar träffas på krogen Ölrepubliken och upptäcker att de gillar att gräla med varandra. Därför bestämmer de sig för att fortsätta att träffas där för att gräla under namnet Grälrepubliken. Det visar sig att fler vill vara med och gräla, men de tre gubbarna förblir regeringen i Grälrepubliken. De är restriktiva med att bevilja visum till republiken.

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Temporary
Hilary Leichter
Cover Rabbit Island
Elvira Navarro
Cover Glückskinder
Teresa Simon
Cover To the Mountain
Erik Raschke

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Gräl, Politik, Gubbar, Dystopi, Öl