img Leseprobe Leseprobe

Sanning blir verklighet

En bildberättelse om autism, återhämtning och att bli funnen

Lotta Bynert

EPUB
7,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Ratgeber / Gesundheit

Beschreibung

Den här samlingen texter om livet på autismspektrat, återhämtning från psykisk ohälsa och att göra det tillsammans med Gud är Lottas sätt att försöka förstå det hon har möjlighet att förändra och hantera det hon måste acceptera. Genom åren har hon muntligt försök förklara, men misslyckats. Det här är hennes avslut på de försöken och en ny början.

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Vosotros no tenéis la culpa
José Luis Bimbela Pedrola
Cover Haltung
Andreas Scheicher

Kundenbewertungen

Schlagwörter

autism, Bildterapi, Existentiella frågor, själavård, livsberättelse