img Leseprobe Leseprobe

Virvlande tankar

Volym I

Veronie Lejonord

EPUB
7,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Ratgeber / Hausbau, Renovierung, Umbau, Innenausbau

Beschreibung

I ett skede när alla tankar virvlar runt som löv i en höstvind, känner jag ett behov av att låta en del ta form i ord. Vad kan vara bättre än att pränta ner dem med hjälp av tangenterna och ge dem den plats de förtjänar. Min vardag, mina innersta tankar, mina ytliga funderingar får ett utrymme alldeles för sig själva, på alldeles egna blad i en alldeles egen bok.

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Funderingar, Vardag, Allsköns, Aforismer, Ordstäv