img Leseprobe Leseprobe

Gräsänglar

Josefine Milton

EPUB
5,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Belletristik / Science Fiction, Fantasy

Beschreibung

Kvinnorna vandrar över kullarna, hand i hand, runt varandra, i varandra som om de vore ett. De sprider sig som om de vore tusen. Änglafolket lever i harmoni på den plats som är skapad av Kvinnorna och Systrarna men alla vet att de en dag måste lämna och återvända till människovärlden för att utföra sina uppdrag.

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Änglar, fantasi, Vuxensaga, Fantastik, Övernaturligt