img Leseprobe Leseprobe

Knappt halvvägs

Jan Hiller

EPUB
5,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Belletristik / Krimis, Thriller, Spionage

Beschreibung

Deckare och spänning. En händelserik historia om hur människor vävs samman. Tillfälligheter och tillkortakommanden, samt motsatsen, rörande fyra livfyllda familjer. Det okända släktskapet mellan två av familjerna avslöjas i det absoluta slutskedet, vilket blir dramatiskt även på annat sätt. Öden, relationer, otäckheter och spänning utgör den röda tråden. Allt utspelar sig i svensk stads- och landsbygdsmiljö samt på ett semesterparadis. Den envisa, klarsynta, snabbtänkta, och företagsamma damfrisörskan har en framträdande roll. Läsaren ges motsvarande möjligheter att tolka skeenden. Trots konflikter i och utanför äktenskap, samt värre otrevligheter än så, blir det en må-bra-upplevelse. Smaksatt med fantasi och omoral, berättad med glimten i ögat.

Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Överraskningar, Humor, Spänning, Tillkortakommanden, Kärlek