img Leseprobe Leseprobe

Livets ord

Jeremiah Karlsson, Jeremiah Björkman

EPUB
6,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

En pojke växer upp i Ukraina med sin mamma och sin sjuka pappa. Om nätterna hör han bomberna som faller, om dagarna fylls huset av lukterna från pappas förintande sjukdom. Som vuxen flyttar han från sitt hemland, och i ett land högt upp i norr tänker han tillbaka på tiden som varit, och på människorna som har format hans liv - och på den där svenska pastorn med sina bestämda uppfattningar om sjukdomar ... Novellen "Livets ord" är en berättelse från krigets Ukraina som bygger på verkliga händelser och livsöden.

Weitere Titel von diesem Autor
Jeremiah Karlsson
Jeremiah Karlsson
Jeremiah Karlsson
Jeremiah Karlsson
Jeremiah Karlsson
Jeremiah Karlsson
Jeremiah Karlsson
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Marea de fervor
Manuel Peyrou
Cover Gelüste & Gezeiten
Janine Metzinger
Cover Dame placer
Flavia Company
Cover Las formas del aire
Gabriela A. Arciniegas
Cover Química rosa
Katie Arnoldi
Cover Studenten
Birgitta van Roseel
Cover Lilys Reise
Ela Smith
Cover Kivirinki
Rahtari Rekkamies
Cover Zero
Gine Cornelia Pedersen
Cover The Death of the Sun
Patrik Martinet
Cover Praktikanten
Birgitta van Roseel
Cover TYST SANNING
Arne Johansson
Cover Nadie vendrá a vernos
Ricardo García Muñoz
Cover Kalejdoskopet
Lone Rytsel
Cover Raahe 1852 - 1856
Heikki Lahnaoja
Cover Undorn
Martina Noble
Cover Ultragoth
Marc Levinthal
Cover Cuentos de Arena
Hélène Blocquaux
Cover Aves del paraíso
Luisa Etxenike
Cover We'll Call You
Jacob Sundberg

Kundenbewertungen

Schlagwörter

kristendom, Livets ord, livsberättelse, Krig, Donetsk