img Leseprobe Leseprobe

När tiden vilar i skuggan av ett träd

Henrik Nord

EPUB
3,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Belletristik / Lyrik

Beschreibung

När livet sänker sig över en stilla existens i en gryning utan slut och vi som badar i smärtan av att befinna oss här sakta vaknar upp. Då blixtrar det förbi med ouppfyllda löften om att det en dag blir bättre. Tiden vilar i skuggan, medan allt det här stillsamt pågår. Och allt som är förlorat i löftet om att det löser sig till slut stagnerar och går oss förbi... En diktsamling om strävan och tröstlösa försök att nå fram. Smärta, liv, död och framförallt tid är det som ständigt bereder vägen för oss. I slutändan är vi alla förlorade där - i skuggan av ett träd.

Weitere Titel von diesem Autor
Henrik Nord

Kundenbewertungen

Schlagwörter

död, Tid, liv, Trauma, Smärta