img Leseprobe Leseprobe

Fröken Bergmans Eskapader

Volym 2

Adam Zander

EPUB
3,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Belletristik / Gegenwartsliteratur (ab 1945)

Beschreibung

I sju år har Amanda varit på Gideons barnhem för vanartiga barn när flera saker inträffar som ska ställa hela hennes värld på ända. Anna förflyttas till Gideon och Amanda upptäcker den första spirande kärleken. Det andra som händer är att även Mäster Jacob dyker upp, en sadistisk barnhatare som riktar in sig på att göra livet outhärdligt för Amanda. Då är det tur att hon har Anna.

Weitere Titel in dieser Kategorie

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Sex, Lesbisk, Ondska, Kärlek, våld