img Leseprobe Leseprobe

N Kersfees Liedjie

A Christmas Carol, Afrikaans edition

Charles Dickens

EPUB
ca. 2,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Classic Translations img Link Publisher

Belletristik / Horror

Beschreibung

Om bitter, ellendig Ebenezer Scrooge, Kersfees is net nog 'n dag. Maar alles wat verander wanneer die spook van sy lang dooie sakevennoot verskyn, waarsku Scrooge om sy weë te verander voordat dit te laat is."As ek my pad gehad het, sal elke idioot wat met lekker Kersfees op sy lippe rondgaan, met sy eie pudding gekook word, en hy sal deur sy hart met 'n hollyngang begrawe word. Geseënde Kersfees? Bah humbug! '

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis

Kundenbewertungen

Schlagwörter

historical, adventure, mystery, action, horror, science fiction, classic, classics