img Leseprobe Leseprobe

Kuuraya pane izvo Zvinongedzo

The Murder on the Links, Shona edition

Agatha Christie

EPUB
ca. 2,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Classic Translations img Link Publisher

Belletristik / Krimis, Thriller, Spionage

Beschreibung

Pane imwe nhandare yeFrance, giraidhi inowanikwa yakabiwa musana ... Kuchemera rubatsiro nekukurumidza kunounza Poirot kuFrance. Asi anosvika akanonoka kuti aponese mutengi wake, muviri wake wakabatwa neutsotsi zvino warara pasi nezasi muguva risina kudzika pane gorofu. Asi nei murume akafa akapfeka doro remwanakomana wake? Uye ndiani aive akanyorwa tsitsi rudo tsamba muhomwe? Poirot asati apindura mibvunzo iyi, nyaya yacho yakazotorwa nekuwanikwa kwechipiri, yakaurayiwa chitunha ...

Kundenbewertungen

Schlagwörter

fantasy, science fiction, action, classics, adventure, mystery, horror