img Leseprobe Leseprobe

Cirkushundarna Rufus och Ruffe

Swedish Edition of "Circus Dogs Roscoe and Rolly"

Tuula Pere

EPUB
ca. 2,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Wickwick Ltd img Link Publisher

Kinder- und Jugendbücher / Kinderbücher bis 11 Jahre

Beschreibung

Roscoe, a seasoned circus dog, is growing old. Tricks he once performed with ease are getting difficult. Luckily the new puppy, Rolly, is a quick learner. She helps out her old friend, who is worried that one day he’ll get fired from the circus.
When a crisis interrupts the Christmas performance, it’s up to old Roscoe to save the day! His golden heart and incredibly sensitive nose come in handy. As Roscoe himself says, “I may forget everything else, but I will never forget the smell of a child.”
---
Den gamla cirkushunden Rufus börjar åldras. De välbekanta konsterna börjar bli jobbiga - till och med huvudräkning som varit Rufus' bravur. Till all lycka är hundvalpen Ruffe en duktig elev. Han hjälper sin gamla vän som oroar sig för att kanske vara tvungen att lämna cirkusen.
Under årets sista festföreställning får Ruffe lysa som kvällens stjärna. Men en oväntad händelse avbryter hela föreställningen, och gamla Rufus behövs igen. Hans hjärta av guld och hans goda luktsinne kommer till användning. – Även om jag skulle glömma allt annat så glömmer jag aldrig doften av ett barn, suckar den gamla hunden lyckligt.

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Friendship, Helping, Picture Book, River, Sea, Crab, Childrens' Book, Love