img Leseprobe Leseprobe

Novelleja jättisika ja hormonit ihmisessä

Hormoonit

Helli Karimus

EPUB
7,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

Novellit kertovat liikakasvusta ja pahasta olosta jota seuraa loppu. Aiheuttavat tuhoa ja turmelevat käyttäjänsä. Kirja jättisika ja naudat ja hormonit ihmisessä. On fiktiivisiä faktaa kertomuksia hormonien kasvuhormonien ja antibioottien käytöstä ja sen tuhoavasta vaikutuksesta.

Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen

Schlagwörter

kylä on häviämässä hajoamassa isosian ansiosta, sika on kasvanut suuren suureksi kävellen kylällä tuhoten ihmiset ja ympäristönsä, isoa sikaa kasvatetaan näyttelyyn jonka johdosta kasvaa yhä suurempiin mittoihin antibiootien ansiosta, kunnes ruvetaan tositoimiin pyssyjen ja tykkien ansiosta siat hävitetään, karsinan isosika hajottaa ja kaiken muun menessään