img Leseprobe Leseprobe

Hurskaisen sota ja rauha

Romaani jatkosodasta 1941-1944 krh- ja hevosmiesten mukana

Vesa Luukkonen

EPUB
12,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

HURSKAISEN SOTA JA RAUHA Jatkosota on alkamassa.Suojayksiköitä perustetaan ja pian annettaisiin yleinen liikekannallepano käsky. Vielä elätellään pieniä toiveita neuvotteluratkaisusta. Korkeimmissa esikunnissa se jo tiedetään, että Suomi liittyy mukaan, kun Saksa aloittaa hyökäyksen Neuvostoliittoon. Tässä tulisi Suomelle mahdollisuus saada takaisin talvisodassa itänaapurin varastama Karjala. Kerimäen Kumpurannan koululla perustetaan JR7:ään kuuluva III-pataljoona, johon kuuluu krh-joukkue. Miehet ovat reserviläisiä, talvisodan veteraaneja Taipaleenjoen kuuluisalta lohkolta. Enemmistö pataljoonan mieheistä on kotoisin Kiteeltä ja Kesälahdelta. On joukossa paljon reserviläisiä muualtakin itä-suomesta. Krh-joukkueessa on vahvoja ja värikkäitä persoonia, heistä yksi on ylitse muiden. Aluksi arvoltaan sotamies Urmas Hurskainen, on voimiltaan karhumainen ja mitään pelkäämätön. Esimiehet ja vihollinen tulevat huomaamaan Urmaksen peräänantamattomuuden, jos hän jotain on päättänyt, siitä pidetään kiinni. Lomalla Urmakselle paljastuu, että vanhukset kotona ovat joutuneet väärinkäytöksen kohteeksi, mitä tulee elintarvikeiden luovutuksiin. Urmas varoittaa nimismiestä, jollei viranomaiset asiaa selvitä hän ottaa lain omiin käsiinsä. Tarvitaanko tätä? Hyökkäysvaiheen jälkeen krh-joukkueessa miehiä vaihdetaan naapurirykmentin JR49:n kanssa. Lopulta joukkue liitetään kokonaan tähän naapurirykmenttiin. Asemasota ollaan Riihiön lohkolla. Rintamalla aistitaan suurhyökkäyksen olevan tulossa ja kun se tulee, ollaan totisen paikan edessä. Tutut krh-miehet joutuvat käymään yhdet sodan ankarimmat taistelunsa Äyräpäässä ja Vuosalmella. Rauhan tultua alikersantti Hurskainen kotiutetaan Joroisissa. Siviilielämässä häntä odottavat mielenkiintoiset ajat. Ennen niin rauhaton ja huikentelevainen mies saa elämälleen toisenlaisen, kauaskantoisen suunnan. Vesa Luukkosen tositahtumiin perustuvassa sotaromaanissa kerrotaan värikkäästi ja todentuisesti krh- ja hevosmiesten sodasta. Veijarimainen tarina vie lukijansa tapahtumiin, joista ei ole ennen kerrottu. Lukija tempautuu mukaan romaanin yllättäviin käänteisiin, eikä se jätä lukijaansa rauhaan!

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Sotaromaani, Tyrjä, JR7 JR49, Urmas Hurskainen, Krh