img Leseprobe Leseprobe

Alkemian Exodus

N. E. Ali

EPUB
18,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

Venäläisen sotavangin kanssa lapsen saanut Anni päätyy karjalaisen kylän syrjäseudulle vakoojaksi epäillyn Olgan luokse. Hän kuulee ikiaikaisesta rikollisesta verilinjasta vastaorganisaatioon paenneen vanhuksen uskomattoman tarinan: Israelin kahdentoista kadonneen heimon astronomisen, maahan suhteutettavan salaisuuden. "Mikään Niilin suiston astronomisesti erehtymättömien pyramidien tai sfinksin sijainnissa ei ole sattumaa. Minuutti ja muutama sekunti alle 30 astetta pohjoista leveyttä ei ole erhe, mittaajan huolimaton käsi. Tällä arkkitehdillä oli silmää elliptiselle geometrialle ja aurinkovuodelle. En pitkästytä sinua aurinkokuntamme jäljittävällä matematiikalla", hän sanoi, "tahdon vain, että tiedät." Sinä päivänä on oleva Herran alttari keskellä maata, Egyptissä, vierellään rajalla Herran patsas (Jesaja 19).

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Illuminati, Israelin 12 heimoa, salaseurat, vapaamuurarit, astronomia, Ilmestyskirjan profetiat