img Leseprobe Leseprobe

Merta olen rakastanut

Runoja

Sara Teasdale

EPUB
3,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Belletristik / Lyrik

Beschreibung

Runon keskeinen arvo on kyky kestää aikaa. Runot jotka elävät keskuudessamme sukupolvesta toiseen ovat merkityksellisiä, niissä on ihmistä koskettavia viestejä muodossa jota kaipaamme elämän haasteissa. Sara Teasdale (1884-1933) oli jo elinaikanaan merkittävä runoilija. Teasdalen lapsuutta ja nuoruutta varjostivat terveysongelmat mutta hänen ensimmäinen runokokoelmansa Sonnets to Duse and Other Poems oli arvostelumenestys ja hän sai nauttia menestyksestään lähes kaksi vuosikymmentä ennen kuolemaa oman käden kautta 48-vuotiaana. Sara Teasdalen teemoja ovat rakkaus, menetykset ja kuolema kuvattuna usein luonnon, vuodenaikojen ja värien kautta. Käännös: Harri Huttunen

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Rakkaus, there will come soft rains, runous, Sara Teasdale, american poetry