img Leseprobe Leseprobe

Pultti ja Pöltsi lukitun oven takana

Risto Rantanen

EPUB
6,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

Pöltsi muuttaa Humpulan kaupunkiin, ja tapaa siellä vastapäisessä talossa asuvan Pultin. He huomaavat, että ympäriltä alkaa mystisellä tavalla kadota yhtä ja toista. Kuka kumma haluaa varastaa omituisia tavaroita, joiden ei luulisi yleensä varkaita kiinnostavan? Kuka vie kengät kaupunginjohtajan jalasta? Tai puistonpenkin, tai koiran? Asia kaipaa pikaista selvittämistä. Tähän tarpeeseen reagoidaan välittömästi perustamalla etsiväkaverukset Pultti ja Pöltsi, jotka saman tien ottavat tapauksen tutkintaan. Seuraa monenlaisia käänteitä, ja merkilliset tapahtumat seuraavat toisiaan. Kumpikaan ei alussa voinut uskoa, millaisten tapahtumien keskipisteeseen etsiväkaverukset lopulta joutuvat. Onneksi apuna ovat Humpulan mainiot poliisivoimat, konstaapelit Hydson ja Mäkäräinen (herhiläisenä kimpussa). Tapahtumien kulkuun puuttuu omalla tavallaan myös alati valveilla oleva vartiointiliike Nokonen & Tirsa. Etsiväkaverusten reipasotteiset tutkimukset tarjoavat kaiken ikäisille lukijoille jännitystä, mutta myös huumoria ja tilannekomiikkaa. Oman mausteensa kirjaan tuovat mielenkiintoiset henkilöhahmot. Ai niin, mutta mikä salaisuus piilee lukitun oven takana? Se sinulle selviää vain lukemalla!

Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Lastenkirjat, kaunokirjallisuus, jännitys, Dekkari, Huumori