img Leseprobe Leseprobe

Merirosvojen kuningas

Gokahdan Saagat 5

Vari Lindén

EPUB
9,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

Merirosvokuninkaaksi kutsuttu Taishi Nair menehtyi Arodacarian vapautuksen loppunäyttämöllä. Hänen raaoista rikoksistaan olivat kauhistuneet niin sciirot, sudet kuin ihmisetkin ja merirosvon maineensa takaa Taishi on hiljaa suojellut salaa maataan hyökkäämällä niin satunnaisiin kuin suunniteltuihinkin aluksiin. Kuoleman hetkellä hänen viimeinen toiveensa koski häneltä kielletyn tyttären turvallisuutta. Taishin elämän ollessa hyvin vaiherikas ja vapaa, kovinkaan moni ei Gokahdalla tiedä miehen historiaa. Taishin lähimpien pysyessä vaiti, hänen menneisyytensä pysyy mysteerinä.

Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Fantasia, fiktiivinen historia, merirosvot, sciirot, seikkailu