img Leseprobe Leseprobe

Rajaseudun ainutlaatuinen hautausmaa

Virolahden hautahistoriaa

Raili Arpiainen, Timo Kouki, Leena Niskanen, et al.

EPUB
10,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Geschichte

Beschreibung

Hautakivien takana on mielenkiintoisia ihmistarinoita. Tämä teos kertoo Virolahden hautausmaalle haudattujen henkilöiden historiaa. Mielenkiintoinen kirja rajaseudun seurakunnan menneisyydestä: menestyneitä kulttuurihenkilöitä, urheilijoita, sotilaita, pappeja, liikemiehiä, aatelisia, akateemikkoja sekä monia muita tarinoita.

Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen

Schlagwörter

historia, virolahti, Mysteeri, jännitys, seurakunta